از آغاز مبارزات انتخاباتی تاکنون بیش از سی شکایت در مورد نامزدان انتخابات پارلمانی در ولایت هرات به ثبت رسیده است.  علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید تاکنون بیش از بیست شکایت مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده شکایت ها در زمینه مصارف هنگفت نامزدان نیز بررسی خواهند شد.

روحانی تاکید می کند که در کل افغانستان نزدیک به دوصد شکایت از نامزدان به ثبت رسیده اند که برخی از این شکایت ها جدی هستند. سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی تاکید می کند که احتمال حذف برخی نامزدان به دلیل تخطی ها قانونی از فهرست نهایی انتخابات مجلس نمایندگان وجود دارد.

مقام های محلی در هرات می گویند که تمام آمادگی ها برای برگزاری انتخابات در این ولایت گرفته شده است و هیچ مانعی وجود ندارد.

شکایت های صورت گرفته از نامزدان مجلس نمایندگان در ولایت هرات در بخش های گوناگون هستند. از مصارف بیش از حد نامزدان گرفته تا نصب عکس های شان در محیط های نامناسب و تخریب عکس های دیگر نامزدان.

https://www.facebook.com/heratpaperfb