نمایندگان احزاب سیاسی و فعالان مدنی هرات از بهر بازگو نمودن چالش های موجود فرا روی انتخابات پیشرو در این نشست مشترک با مسوولان ارشد کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی اشتراک کرده اند.

در حالیکه چند روز اندک به برگزاری انتخابات شورای ملی مانده است؛نهاد های ناظر بر انتخابات از وجود برخی چالش در این روند ابراز نگرانی کرده و خواهان تامین شفافیت و عدالت در انتخابات هستند.

مسوولان ارشد کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی که برای بررسی آمادگی ها برای برگزاری انتخابات به هرات سفر کرده اند؛از تلاش مشترک کمیسیون های انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی برای تامین عدالت و شفافیت در انتخابات شورای ملی سخن میزنند.

قرار است انتخابات شورای ملی همزمان در سراسر کشور در تاریخ  بیست و هشتم ماه روان برگزار شود؛مسوولان کمیسیون انتخابات تاکید دارند؛تمامی آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات روی دست گرفته شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb