مسوولان ریاست مخابرات هرات میگویند: در هفت ولسوالی هرات به شمول، غوریان، اوبه، رباط سنگی و چند وسوالی دیگر به صورت مقطعی مخالفان مسلح دولت آنتن های شرکت های مخابراتی را قطع میکنند، به گفته عزیزالرحمن طیب سرپرست ریاست مخابرات هرات، در ماه های اخیر مخالفان مسلح دولت یک آنتن شرکت مخابراتی سلام را به تخریب نموده اند.

از سویی دیگر بیش از نود درصد شهر هرات تحت پوشش ریاست مخابرات هرات قرار دارد، به گفته  عزیز الرحمن طیب سرپرست مخابرات هرات همچنان هفتاد درصد باشندگان هرات به خدمات انترنتی دسترسی دارند.

در این میان مسوولان محلی هرات هر چند مختل ساختن نحوه خدمات رسانی شرکت های مخابراتی در برخی از ولسوالی های هرات را رد نمی کنند، اما تاکید می ورزند، نیروهای های امنیتی به مخالفان مسلح دولت اجازه نمی دهند تا روند ارتباطات را قطع کنند.

این در حالیست که پیش از این بارها مسوولان اداره مخابراتی هرات از تهدیدهای امنیتی در برابر آنتن های شرکت های مخابراتی در ولسوالی های هرات ابراز نگرانی کرده بودند، اما آنچه دیده میشود این است که تا هنوز این چالش از میان برداشت ه نشده است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb