با آغاز پیکارهای انتخاباتی؛نامزدان با نصب تصویر های شان بر بیلبوردها؛تلاش دارند از یک دیگر در میدان تبیلغات پیشی بگیرند.اما هر متر بیلورد برای هر نامزد چقدر هزینه دارد؟ شهرداری هرات متر بیلبورد را در بهترین موقعیت شهر هر متر ۵۰۰ افغانی به شرکت های خصوصی اجاره داده است؛ شرکت ها موظف هستند این بیلورد ها با قیمتی که شهرداری مشخص کرده به اجاره بدهند.

یافته های این گزارش نشان میدهد؛ شرکت های تبلیغانی هر متر بیلبورد را ۵۰  دالر به نامزدان کرایه داده اند. یعنی  ۴۳ دالر بیشتر از اجاره که به شهرداری پرداخت کرده اند. اگر بگونه میانگین هر بیلبورد ۱۰ متر باشد؛تفاوت کرایه شهرداری با کرایه شرکت های خصوصی در ۱۲۵ بیلبوردی که در سطح شهر به این شرکت ها خصوصی اجاره داده شده، ۵۴ هزار و ۳۷۵ دالر آمریکایی میشود.

اما قضیه تنها به کرایه هنگفت بیلبورد های تبلیغات ختم نمیشود. فاطمه باقری مسوول کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در هرات میگوید با آنکه نامزدان در بیشتر مناطق مرکزی شهر تصاویر شانرا بر دار بست های فلزی نصب کرده اند؛اما تنها ۳۰ نامزد از میان ۱۶۰ نامزد از شهرداری مجوز گرفته است.

مجموع بیلبورد های تبلیغاتی در سطح شهر هرات ۲۰۰ بلیبورد است؛۷۵ بیلبورد در اختیار شهرداری است و ۱۲۵ بیلبورد دیگر به سه شرکت خصوصی اجاره داده شده؛اما این بیلبورد ها در گرماگرم تبلیغات انتخابات با ارقام نجومی به اجاره داده شده؛با این همه شرکت های تبلیغاتی حاضر نیستند در این مورد چیزی بگویند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb