افزایش چالش های بیجاشدگان داخلی در هرات، پای وزیر دولت در امور حوادث را به هرات کشاند، اینجا طی نشست مطبوعاتی، نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور حوادث تاکید میکند، قرار است وضعیت بیجاشدگان حوزه غرب کشور طی چند روز آینده به صورت کلی بررسی شود و سپس برنامه پیش گیری از بحران های احتمالی در آستانه فصل تدوین و اجرایی شود.

بر بیناد آمارها مسووولان مرکزی کشور، بیش از دوازده هزار بیجاشده از ولایت های فراه، نیمروز، غور و بادغیس به هرات هم اکنون در هرات زندگی میکنند، والی هرات از مسوولان مرکزی کشور خواستار بازگشت دادن بیجاشدگان به مناطق اصلی شان است، محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید: وجود بیجاشدگان در هرات نگرانی هایی را به بار آورده و حکومت مرکزی و نهاد های حامی بیجاشدگان باید کمک های شان را در مناطق اصلی بیجاشدگان توزیع کنند.

به دلیل سو استفاده از نام بیجاشدگان داخلی، مسوولان حکومت مرکزی طرح بایمتریک بیجاشدگان داخلی را آماده ساخته اند و قرار است طی این برنامه افرادیکه واقعا از بهر خشک سالی ها و ناامنی محل زندگی شان را ترک کرده اند تشخیص داده شوند و سپس برای آنان کمک توزیع گردد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb