وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه انکشاف اقتصادی روستایی؛ به هدف رشد صنایع روستایی بیش از ٢۴ میلیون افغانی را بعنون مساعدت نقدی برای باشندگان روستایی در ولسوالی های گذره،انجیل،کروخ و کشک روباط سنگی هرات پرداخت کرده است.

افزون بر پرداخت قرضه و مساعدت تقدی برای روستایان؛وسایل فنی قالین بافی برای بازگشت کنندگان از کشور های ایران و پاکستان نیز توزیع میشود.

عیسی قدرت معین وزرات احیا و انکشاف دهات میگوید روستایان با دریافت این وسایل سرگرم قالین بافی میشوند و صنایع دستی شان پیش خرید میشود.

زنان روستایی دریافت کننده این کمک ها میگویند آنان از طریق راه اندازی کسب و کار صنایع روستایی و پشتیبانی حکومت میتوانند به خود بسندگی اقتصادی برسند.

برنامه انکشاف اقتصادی روستایی تا کنون پیش از افغانستان در کشور های جنوب اسیا و افریقا عملی شده است؛اکنون این برنامه در ۵ ولایت افغانستان نیز اجرائی شده و قرار است در سالهای پیشرو در تمامی ولایت های کشور عملی شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb