تحصن هوادران ائتلاف ملی افغانستان در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات ولایت هرات به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی برای برچیدن خیمه تحصن کننده ها و پراکنده کردن معترضان، دست به ماشه برده و اقدام به شلیک هوایی کردند. خیمه تحصن کننده ها از سوی نیروهای امنیتی جمع شده است. پولیس دروازه کمیسیون مستقل انتخابات هرات را باز کرده است.

این معترضان که شمار شان به پانزده تن می رسد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و به فرماندهی پولیس هرات آورده شده اند. آنگونه که این معترضان می گویند، برگزار کننده های این تظاهرات روزانه برای شان دوصد تا سیصد افغانی پول می دادند تا در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات تحصن کنند.

محمد عارف کیانی مسوول برگزاری این اعتراض ها نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. او از سوی پولیس به نظارت خانه انتقال داده شده است. محمد عارف کیانی برگزار کننده این اعتراض می گوید، نیروهای امنیتی بر معترضان شلیک کرده و آنان را به شدت لت و کوب کرده اند.

این معترضان که خودرا هواداران ائتلاف ملی افغانستان معرفی می کنند، روز شنبه با برپایی خیمه تحصن دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات را مسدود کردند. آنان حکومت وحدت ملی را متهم به دخالت در امور کمیسیون های انتخاباتی می کنند و از تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی پیش رو هشدار می دهند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb