فراهم شدن زمینه های آموزش فن و حرفه برای بانوان در هرات

اینجا در هرات گارگاه خیاطی است که از سوی یک نهاد توانمندسازی بانوان به منظور آموزش های فن و حرفه و ارتقای ظرفیت های زنان برپا شده است، شماری از بانوانی که در این گارگاه سرگرم فرا گیری آموزش های فن و حرفه هستند تاکید می ورزد، از چندی بدینسو مهارت های حرفه خیاطی را آموخته اند و اکنون سرپای شان ایستاده اند و مصارف زندگی شان را طریق حرفه ای که آموخته اند تامین میکنند.

مسوولان این نهاد غیر دولتی تاکید میکنند، بیش از یک هزار و پنجصد بانو در بخش های خیاطی، گلدوزی، دامداری و سایر حرفه ها تحت پوشش این نهاد هستند، به گفته این مسوولان پس از فراگیری دوره های فن و حرفه یک مبلغی برای این بانوان پرداخته میشود تا کار شان را رونق بخشند.

در ولایت هرات هم اکنون بیش از چهارهزار زن در بخش و فن و حرفه سرگرم کار هستند. مسوولان اداره اقتصاد و اتحادیه ملی پیشه وران هرات میگویند: برنامه هایی از این دست میتواند سبب رشد اقتصادی بانوان در حوزه فن و حرفه شود.

این در حالیست که به باور آگاهان امور اقتصادی، تا زمانیکه بانوان در حوزه های مختلف همگام با مردان گام برندارند، افغانستان نمی تواند به ثبات اقتصادی برسند.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb