بیش از یکماه از آغاز کار کمیسیون انسجام شهری در هرات میگذرد؛ کمیسیونی که متشکل از چندین نهاد حکومتی است و زیر نظر معاون والی هرات؛ قرار بود وضعیت هرات را سر و سامان دهد؛ و  با انتقال دست فروشان از کنار خیابان ها؛ ازدحام موجود در خیابان های شهر را کاهش دهد.

اکنون با گذشت یکماه از آغاز کار کمیسیون انسجام شهری؛ آنگونه که پیداست ایجاد آن بدون نتیجه بوده است؛ هرچند در هنگام کار این کمیسیون نیز سر و صدا های فراوانی در مورد بد رفتاری کارمندان شهرداری با دست فروشان و حتی و کوب آنها بلند شد؛ کار به اعتراض گروهی دست فروشان کشید و آنها در برابر ساختمان ولایت دست به اعتراض زدند.

در این میان اعضای شورای ولایتی هرات نیز تاکید دارند؛ ایجاد کمیسیون انسجام شهری نتیجه قابل قبولی در پی نداشته و اوضاع شهر یکماه پس از فعالیت این کمیسیون به مانند گذشته است؛ به باور اعضای شورای ولایتی؛ نا توانی مسوولان شهرداری در مدیریت شهر هرات؛ سبب افزایش ازدحام و بی نظمی در شهر شده است.

در هنگام آغاز کار کمیسیون انسجام شهری؛ معاون والی هرات از جدیت در کار این کمیسیون سخن گفته بود و اینکه اگر دست فروشان در مقابل قانون ایستادگی کنند؛ به دادستانی معرفی میشوند؛ اما ظاهرا اینبار هم دستاورد کمیسیون انسجام شهرداری به مانند سالهای گذشته زودگذر و کوتاه مدت بوده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb