ده ها تن از عالمان دین در بادغیس طی همایشی از نشست عالمان دین افغانستان در عربستان سعودی حمایت کرده و از طرف های درگیر جنگ در کشور میخواهند تا دست از جنگ بردارند.

صدور فتوای صلح طلبانه عالمان بزرگ دینی جهان در عربستان سعودی؛ روزنه امیدی شده است برای توقف جنگ در افغانستان. این شمار از عالمان دین در بادغیس؛ گرد هم آمده اند تا با حمایت از نشست بزرگ عالمان دین در عربستان سعودی، از طرف های درگیر جنگ خواهان توقف برادرکشی در افغانستان شوند.

این عالمان دین با حمایت از صلح؛ تاکید میکنند که جنگ در افغانستان خلاف مغایر دین اسلام است و مخالفین مسلح دولت باید با توجه به فتوای عالمان بزرگ جهان، به پروسه صلح یکجا شوند.

در همین حال شماری از استادان دانشگاه در این ولایت برگزاری برنامه های حمایوی از صلح را برای تشویق مخالفین به روند صلح تاثیر گذار میدانند. این استادان دانشگاه میگویند همه مردم افغانستان خواهان صلح اند و محافل صلح طلبانه باید جنبه عملی پیدا کند.

در این اواخر حرکت های صلح خواهانه  شهروندان کشور افزایش یافته است و باشنده های ولایات مختلف کشور با اعلام حمایت از صلح و آتش بس از طرف های درگیر جنگ خواهان توقف خون ریزی در کشور هستند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb