بر بنیاد یافته های یک گزارش پژوهشی که بتازگی نشر شده است؛ در ۲۱ ولسوالی ولایت های غرب کشور نهاد های عدلی و قضایی فعالیت ندارند. در این میان در چهار ولسوالی هرات نیز،دادستانی ها و  در ۸ ولسوالی دادگاه ها مسدود است.

برخی اعضای شورای ولایتی هرات میگویند؛ مسدود بودن نهاد های عدلی و قضایی در ولسوالی های نا امن سبب زیر پا شدن قانون مراجعه باشنگان این ولسوالی ها به دادگاه های طالبان شده است.

بر اساس یافته های این گزارش پژوهشی؛ ۳۷ قاضی و دادستان در۲۱  ولسوالی زون غرب بدون ارایه خدمات عدلی و قضایی سالانه بیش از بیست و دو میلیون افغانی حقوق دریافت میکنند. در این میان در ۸ ولسوالی هرات نیز مراکز عدلی و قضایی مسدود است؛ اما عبدالحق احمدی رییس دادستانی هرات میگوید؛ تنها در ۴ ولسوالی تازه تشکیل، نهاد های عدلی و قضایی فعالیت ندارند.

با این همه نا امنی یکی از موارد عمده ای بشمار میرود که سبب مسدود ماندن مراکز عدلی و قضایی در ولسوالی های زون غرب شده است.

یافته این گزارش نشان میدهد؛ قاضی های ولسوالی های گُلران، فارسی، کشک کهنه و شین‌دند در مرکز ولایت هرات فعالیت دارند، و ولسوالی ها تازه تشکیل کوه زور، پُشتِ‌کوه، زاول و زیرکوه نیز قاضی و دادستان ندارند. بر این اساس، قاضی‌های چهار ولسوالی که در مرکز ولایت هرات حاضری دارند، هر یک ماهانه ۷۰هزار افغانی حقوق دریافت می‌کنند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb