آغاز نشدن کار پروژه های انکشافی ریاست آبرسانی هرات به دلیل بدهکاری های متشرکین این ریاست!

بیش از بیست اداره دولتی هرات ده ها میلیون افغانی از بابت صرفیه آب از ریاست آبرسانی این ولایت بدهکار هستند. مشترکین این ریاست نزدیک به ۲۱۰ میلیون افغانی از بابت صرفیه های آب مقروض هستند. تمیم حمیم رییس آبرسانی هرات میگوید خانه های رهایشی ۱۵۸ میلیون افغانی، ادارات دولتی ۳۴میلیون افغانی و امکان مقدسه بیش از هژده میلیون افغانی بدهکار ریاست آبرسانی هرات هستند.

بیشتر ادارات دولتی هرات که بدهکار ریاست آبرسانی هستند؛ شامل زندان مرکزی، مقام ولایت و فرماندهی پولیس می شوند. مقروضیت زندان مرکزی هرات از بابت صرفیه آب ۱۹ میلیون افغانی، مقام ولایت سه میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی و فرماندهی پولیس، بیش از سه میلیون است.

مقام های محلی در هرات تاکید می کنند که به دلیل پیشبینی نشدن پول صرفیه آب در بودجه ادارات دولتی، این ادارات چند سال می شود که بدهکاری های خودرا پرداخت نکرده اند.

ریاست حوزوی  آبرسانی ولایت هرات بیش از ۶۵هزار مشترک دارد که از این میان بیش از پنج هزار و ۶۰۰ مشترک در شهر هرات است. آنچه نپرداختن پول صرفیه آب از  سوی برخی مشترکین از جمله ادارات دولتی خوانده می شود، نگرانی مسوولان این ریاست را به همراه داشته است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb