آتش سوزی قوی در ساختمان دفتر مرکزی نوی کابل بانک در شهر هرات!

ساختمان نوی کابل باک در ولایت هرات دچار آتش سوزی شد و قسمتی از این ساختمان کاملا سوخته است.

شاهدان عینی می گویند، آتش سوزی از حوالی ساعت هفت و نیم صبح روز جمعه آغاز شد و پس از بیست دقیقه اطفائیه به محل رسید.

بشیر احمد واحدیار مسوول مطبوعاتی آمریت اطفائیه هرات میگوید کارمندان آتش نشانی توانستند پس از نیم ساعت از گسترش دامنه آتش جلوگیری کرده و آن را مهار کنند. شعله های آتش قوی بوده و در مسیر خود همه چیز را نابود کرده است.

این آتش سوزی تلفات جانی ندارد اما خسارات هنگفت مالی از خود به جا گذاشته است. با اینکه دلیل این آتش سوزی شارتی برق خوانده می شود اما هیاتی برای بررسی همه جانبه این رویداد توظیف شده است.  جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید بیش از ده درصد از اسناد بانکی از بین رفته است و سیستم نوی کابل بانک نیز به طور کامل مختل شده است.

بانک نیمه دولتی نوی کابل بانک مسوولیت توزیع معاشات کارمندان دولتی را به عهده دارد. مختل شدن سیستم کاری این بانک نگرانی ها از بهر مشکلات از اجرای معاشات کارمندان دولتی را به همراه داشته است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb