فیصله های جزایی محاکم به دور از رسانه ها، در فراه نگرانی جدی فعالین مدنی این ولایت را برانگیخته است. آنان از ادارات محاکم میخواهند که طبق قوانین نافذه کشور، فیصله های نهایی شانرا در مورد متهمین بگونه علنی در مقابل دوربین های رسانه ها صادر کنند. بگفته آنها برگزاری جلسات علنی محاکم باعث شفافیت در روند کار محاکم می شود.

به گفته فعالین مدنی برگزاری جلسات نهای محاکم پشت پرده، زمینه فساد را در ادارات قضایی مساعد ساخته است، و مردم باور و اعتماد شانرا بر ادارات محاکم از دست خواهند داد.

در همین حال اجمل عرب زاده رییس محکمه استیناف فراه از برگزاری جلسات فیصله های جزایی این اداره در آینده نزدیک خبر میدهد.  این در حالیست که مسوولان محکمه استیناف فراه از شفافیت و مبارزه بر فساد در ادارات قضایی این ولایت تاکید دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb