ماهانه بیش از صد تن از باشندگان هرات از بهر مصاب شدن به بیماری های کلیه وی در بیمارستان هرات بستری میشوند، مسووولان این مرکزی درمانی میگویند: اکثر بیماران به دلیل مصاب بودن به سنگ کلیه به بیمارستان هرات مراجعه میکنند.

کلیه مرکز تصفیحه خون در بدن انسان، عضوی که از کار افتادن آن انسان را در پرتگاه مرگ قرار می دهد، اما بیماری های کلیه وی در سال های پسین در هرات هم شیوع یافته است، آمارهای بیمارستان هرات نشان میدهد که ماهانه بیش از یک صد تن جهت درمان بیماری های کلیه وی به این مرکز درمانی مراجعه میکنند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان هرات عمده ترین و حاد ترین نوع بیماری های کلیه وی در هرات را نوع سنگ کلیه عنوان میکند.

این یگانه مرکز درمانی بیماری های کلیه وی در غرب افغانستان است، مرکزی که تنها شش دستگاه دیالیز به منظور تصفیحه خون را در خود جای داده است. اما رقم بیمارانی که در این مرکز مراجعه میکنند چندین مرتبه بیشتر از شمار دستگاه های موجود در این مرکزهستند. باشندگانی که از بیماری اینجا با بیماری های کلیه وی دست و پنجه نرم میکنند، برای مردم توصیه هایی دارند.

اما عوامل افزایش بیماری های کلیه وی در هرات چیست؟ یافته های بیمارستان هرات نشان میدهد، استفاده از آب های آلوده در شهر و ولسوالی های این ولایت باعث شده تا رقم مبتلایان به این بیماری رفته رفته افزایش یابد.

با این همه آنچه دیده میشود، بیماری های کلیه وی مختصر به افغانستان نه بلکه  در تمام کشور های دنیا شایع است، اما در افغانستان بی توجهی مردم به بهداشت و نبود آب آشامیدنی مناسب باعث شده تا نسبت به سایر کشور های این بیماری افزایش یابد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb