مقام های محلی هرات با کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی همکاری نمیکنند.

محمد نصیر دولتی رییس دبیر خانه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی هرات میگوید؛ در نشست مشترک امنیتی که به روز دوشنبه با حضور مقام ارشد نظامی افغانستان و فرمانده نیروهای خارجی برگزار شده بود؛ مسوولان کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی دعوت نشده اند. در حالیکه یکی از محور های اصلی این نشست؛ چگونگی تامین امنیت انتخابات پیشرو در زون غرب کشور بوده است.

رسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها در مورد نامزدان انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها؛ یکی از وظایف عمده کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است. به باور آگاهان امور برخی شکایت ها در مورد ارتباط نامزدان شورای ملی با تفنگداران غیر مسوول وجود دارد؛ از همین رو باید نماینده کمیسیون شکایت ها در این نشست حضور میداشت.

از سویی هم  محمد آصف رحیمی والی هرات تاکید دارد؛ در نشست مشترک امنیتی با حضور جنرال جان نیکل سن فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان؛ در مورد تامین امنیت انتخابات نیز بحث شده و در این نشست رییس کمیسیون انتخابات در هرات حضور داشته است.

مسوولان دبیر خانه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در هرات میگویند؛ برخی مسوولان محلی هرات با این کمیسیون همکاری نمیکنند؛ و با عدم حضور مسوولان کمیسیون در نشست مشترک امنیتی؛ شکایت ها در مورد مشکلات امنیتی و عدم همکاری مقام های محلی با مسوولان ارشد امنیتی کشور در میان گذاشته نشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb