نگرانی از نفوذ زرومندان و مخالفین مسلح دولت در غور

افراد مسلح غیر مسوول در ولایت غور از کوچی ها اخاذی میکنند. مسوولان در آمریت کوچی های این ولایت با ابراز نگرانی میگویند زورمندان با  استفاده از نام های مختلف مانع حضور این قشر شده و در بدل جای، پول و مواشی اخذ میکنند. نبی روف زی آمر کوچی های این ولایت میگوید بارها این معضل را مسوولان محلی در میان گذاشتند اما دولت هیچ توجهی تاکنون نداشته است.

آنگونه که مسوولان آمریت کوچی ها میگویند دولت نیز در زمینه برخورد با این افراد زورمند سهل انگاری میکنند. در همین حال عبدالقیوم صافی فرمانده پولیس غور میپذیرد که افراد مسلح غیر مسوول از کوچی ها اخاذی میکنند اما از برخورد جدی با آنان نیز خبر میدهد. او همچنان از مبارزه جدی با افراد مسلح غیر مسوول و افراد زورمند سخن میزند.

غور یکی از ولایت های کوهستانی در غرب کشور است که کوچی ها با زندگی کوچ نشینی که دارند، معیشت زندگی شان را از راه دامداری در ولایاتی چون غور تامین میکنند اما همواره محرومیت کوچی ها از امکانات اولیه به دلیل جابجایی مداوم در مناطق مختلف یکی از نگرانی های جدی مسوولان محلی در این ولایت عنوان می شود.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb