اکثر ولسوالی های هرات از بهر بی توجهی مسوولان محلی و حکومت مرکزی شاهد انکشاف متوازن نبوده است.

نگرانی مسوولان شهرداری ولسوالی های نزده گانه هرات از عدم انکشاف متوازن در سال های پسین، اینجا در هرات برای نخستین بار مسوولان اداره های شهرداری ولسوالی های هرات زیر یک سقف گرد آمدند و با مسوولان محلی و مرکزی قرار است طی این نشست جهت ارائه خدمات بهتر برای باشندگان ولسوالی های هرات هماهنگی نموده و راهکار ارائه کنند.

اما مسوولان اداره های شهرداری ولسوالی های هرات از عدم آسفالت خیابان های اکثر ولسوالی های این ولایت سخت انتقاد میکنند، این مسولان میگویند: در سال های پسین حکومت مرکزی هیچ توجهی به اختصاص بودجه به شهرداری ها ننموده است و همین امر باعث عقب ماندگی این ولسوالی ها از قافله انکشاف متوازن بوده است.

در همین حال محمد نصیر حمیدی رییس حکومت داری شهری اداره ارگان های محل عدم انکشاف ولسولای های را می پذیر، وی تاکید می ورزد، برپایی این نشست میتواند در راستای حل چالش های باشندگان ولسوالی های هرات موثر باشد.

این در حالیست که با گذشت چندین ماه تا هنوز کار پروژه های انکشافی شهرداری هرات آغاز نگردیده است، موضوعی که نگران باشندگان هرات را در پی داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb