افزایش آمار تکان دهنده، اقدام به خودکشی شهروندان در هرات

بر بنیاد آمار های سرویس صحت روانی بیمارستان هرات بیش از ۱۸۰ تن از باشندگان این ولایت که اکثریت آنان را بانوان تشکیل میدهند، با استفاده از روش های گوناگون از جمله، خوردن مواد سمی، حلقه آویز و استفاده از سلاح سرد اقدام به خودکشی نموده اند. داکتر عبدالقدیم محمدی مسوول سرویس صحت روانی بیمارستان حوزوی هرات میگوید در این مرکز درمانی این آمار نگران کننده است.

این شمار از بانوان که موفق نشده اند هنگام اقدام به خودکشی به زندگی شان نقطه پایان بگذارند، اکنون از سوی پزشکان در سرویس صحت روانی بیمارستان هرات مورد روانی درمانی قرار میگیرند. اعضای خانواده این بانوان میگویند: به دلیل فقر، ازداوج های اجباری و فقرهای مردان بر زنان را از عامل اقدام به خودکشی دختران شان میدانند.

اما سوال اینجا که چرا همه ساله رقم اقدام به خودکشی در هرات سیر صعودی را طی میکند ولی چالش حاد اجتماعی توجه ای صورت نمی گیرد؟ داکتر وحید نورزاد روان‌پزشک در هرات تاکید دارد، تا زمانیکه دولت موفق نشود سطح سواد و آگاهی مردم را بالا ببرید این معضل هیچگاه ریشه کن نخواهد شد.

با این همه بر بنیاد آمار های بیمارستان هرات از آغاز سال روان ده تن از باشندگان این ولایت درعین اقدام به خودکشی جان باخته اند.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb