برخی از دستفروشان و مسوولان توقف گاه های خودسر ادعا میکنند که برخی از ماموران شهرداری هرات از آنان در بدل انجام فعالیت شان رشوه اخذ میکنند، آنان تاکید دارند در برخی موارد دستفروشانی که حاضر نمی شوند به ماموران شهرداری پول بپردازند با برخورد بد مسوولان روبرو میشوند.

اکنون که بسیاری از خیابان های هرات تبدیل شده به مکانی برای زر اندوزی افراد سو استفاده گر، شوای ولایتی هرات از این ناحیه ابراز نگرانی میکند، اعضای شورای هرات تاکید دارند، فساد اداری در اغلب اداره های دولتی به ویژه اداره های درآمد زا به گونه نگران کننده ای ریشه دوانده است.

با این حال مسوولان محلی هرات می پذیرند که برخی از ماموران شهرداری هرات از مسوولان پارکینگ ها رشوه اخذ میکنند، آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: هیئتی به منظور گرد آوری افراد سو استفاده گری که از خیابان ها به عنوان محل درآمد استفاده میکند تعیین شده است.

اما مسوولان شهرداری هرات هرگونه ادعا مبنی بر اخذ رشوه از سوی ماموران اداره شان را رد میکنند، آنان از افراد شاکی میخواهند هویت مامورانی که رشوه ستانی میکنند را به آنان معرفی نمایند.

با توجه به وعده های مسوولان دیده شود این چالش چه زمانی از شهر هرات برطرف خواهد شد؟

https://www.facebook.com/heratpaperfb