پنج پروژه صحی به هزینه یک میلیون دالر در ولایت هرات به بهره برداری رسید. این پروژه ها شامل بخش مراقبت های ویژه، بخش همودیالیز، انتظار خانه، تریاژ و وسایل طبی بیمارستان حوزوی هرات می شود.

اکنون پس از سال ها انتظار بخش مراقبت های ویژه؛ مهم ترین بخش بیمارستان حوزوی هرات به بهره برداری رسید. این بخش که دارای دوازده بستر است برای نجات زندگی بیماران عاجل و وخیم مهم و حیاتی خوانده می شود.

داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور که برای افتتاح این پروژه ها به هرات آمده است می گوید، این پروژه های صحی از بودجه حکومت افغانستان ساخته شده و سهولیت های خوبی را برای مردم هرات به میان میاورد.

وزیر صحت عامه کشور همچنان می گوید که به زودی بیمارستان۳۵۰ بستر عاجل و بیمارستان نسایی-ولادی نیز در هرات ساخته خواهد شد.

در همین حال مسوولان در بیمارستان حوزوی هرات می گویند که با بهره برداری از بخش مراقبت های ویژه و همودیالیز از انتقال بیماران عاجل و با وضعیت وخیم به کشورهای همسایه جلوگیری می شود. به گفته ای محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات، وسایل و امکانات پیشرفته نیز در این بخش ها وجود دارد.

مسوولان محلی در هرات می گویند که با توجه به افزایش نفوس در این ولایت نیاز به امکانات و تجهیزات بیشتر صحی است.

بیمارستان حوزوی هرات بزرگ ترین بیمارستان دولتی در حوزه غرب کشور است که روزانه میزبان صدها بیمار از ولایت های حوزه غرب و حتا ولایت های جنوبی است. آنچه کمبود جا و امکانات در این بیمارستان خوانده می شود، همواره نگرانی مسوولان صحی را به همراه داشته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb