تداوم متوقف بودن کار عملی پروژه های زیربنایی در ولایت هرات نگرانی اعضای شورای ولایتی را به دنبال داشته است. شورای ولایتی هرات میگوید: چندین سال میشود، کار عملی پروژه هایی چون، سرک حلقوی هرات بایپس، سد پاشدان و سرک هرات چشت به دلیل بی توجهی و فساد موجود در تدارکات ملی متوقف مانده است. جهانتاب طاهری عضو این شورا معلق ماندن این پروژه ها را به ضرر هرات عنوان میکند.

در همین حال مسوولان ریاست فواید عامه هرات از زمان گیر بودن پروسه تدارکات پروژه های انکشافی انتقاد میکنند، آنگونه که حبیب الله تیموری رییس این اداره میگوید: کار سروی اکثر پروژه های انکشافی هرات ختم گردیده و آنان منتظر منظور شدن بودجه آن هستند.

به گفته مسوولان ریاست فواید عامه هرات، کار عملی سرک هرات بایپس هفتاد درصد تکمیل شده است و طی سال روان به صورت کامل افتتاح خواهد شد، اما باشندگان هرات همچنان نگران پیشرفت پروژه های زیربنایی در این ولایت هستند.

در این میان مسوولان محلی هرات به تکمیل شدن تمام پروژه های انکشافی به ویژه سرک هرات بایپس خوش بین هستند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات از تلاش ها جهت شروع مجدد کار عملی پروژه های متوقف شده خبر میدهند.

این نگرانی ها در حالی مطرح میشود که به باور فعالین مدنی هرات، مسوولان محلی در سال های پسین نتوانسته اند حرف شان را به کرسی بشانند. آنان تاکید دارند، تکمیل نشدن پروژه ها انشکافی بحران بی اعتمادی را میان دولت و ملت به میان آورده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb