شهرداری هرات در بخش های شفافیت و حساب دهی به مردم ناکام بوده است؛ اکرم افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید در گزارش تازه یی که از سوی این نهاد انجام شده  نشان میدهد؛ باشندگان هرات در بخش های شفافیت و حساب دهی از عملکرد شهرداری رضایت ندارند.

شماری از باشندگان هرات که در این نشست حاضر شده اند؛ بشدت از عملکرد مسوولان شهرداری و نیز تاخیر چند ماه در منظور شدن بودجه انکشافی شهرداری انتقاد میکنند.

از سویی هم اعضای مجلس نمایندگان؛ ادامه کار سرپرستان در بخش های کیلدی شهرداری را نگران کننده دانسته و تاکید دارند؛ برخی مسوولان شهرداری حتی به اعضای شورای ملی و شورای ولایتی نیز پاسخ گو نیستند.

هرچند عدم حضور مسوولان ارشد شهرداری هرات در این نشست انتقاد هایی را به همراه دارد؛ اما عبدالحنان عظیمی سرپرست آمریت سکتوری شهرداری تاکید دارد؛ این نهاد در مورد عملکرد اش به مردم و مسوولان پاسخ گو است. یافته های گزارش دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد؛ شهرداری هرات در بخش های گوناگون بر اساس مکانیزم دیدبان شفافیت از ۱۰۰ نمره کامل ۶۴ نمره را کسب کرده و در مقام دوم ایستاده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb