اعضای شورای ولایتی هرات ادعا دارند، با رشد قارچگونه جمعیت در این ولایت شمار نفوس این ولایت از مرز چهار میلیون نفر گذشته است، آنگونه که توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات میگوید: حکومت مرکزی برای یک و نیم میلیون نفر بودجه به هرات میفرستد، وی میگوید: حضور گسترده بیجاشدگان داخلی در هرات بر علاوه کمک به افزایش ناامنی ها، باعث گردیده تا، قسمت اعظم بودجه شهدا و معلولین به بیجاشدگان داخلی اختصاص یابد.

اما آمار های اداره احصائیه هرات که سی سال قبل و در دوره زمامداری سردار محمد داوود خان گرد آوری شده است، نشان میدهد که در این ولایت پنهاور بیش از یک میلیون و نه صد هزار تن زندگی میکنند، شمس الحق سرپرست اداره احصائیه هرات میگوید: دولت بودجه ای به منظور سرشماری جمعیت در اختیار ندارد.

با این حال باشندگان هرات معتقدند، دسترسی شهروندان به خدمات صحی، کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان و همین گونه بازگشت پناهجویان افغان پس از سقوط حکومت طالبان به کشور از جمله  عواملی است بر افزایش در کشور کمک کرده است. آنان دولت را متهم به سهل انگاری میکنند.

با این همه جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات رقم چهار میلیون جمعیت هرات را رد میکند، وی تاکید دارد، تا زمانیکه سرشماری دقیق نشود به این آمار نمی شود اعتماد کرد.

این سردرگمی و مشخص نبودن آمار دقیق نفوس به باور آگاهان میتواند زمینه ساز فساد در دستگاه دولت شود، دیده شود چه شمار دقیق جمعیت کشور به ویژه پایتخت فرهنگی افغانستان مشخص خواهد شد؟

https://www.facebook.com/heratpaperfb