در ۱۰ ولسوالی هرات هیچ زنی خود را در انتخابات شورای ولسوالی ها نامزد نکرده است.

داوود صدیق زاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگوید؛ با آنکه مراکز ثبت نام رای دهندگان در این ولسوالی ها باز بوده ؛ اما زنان خود را نامزد انتخابات شورای ولسوالی ها نکرده اند. در حالیکه مراکز ثبت نام رای دهندگان نیز در این ولسوالی باز بوده است.

بر این اساس در ولسوالی های گذره، کهسان، شیندند،پشت کوه،زیر کوه،اوبه،فارسی،پشتون زرغون گلران و چشت؛ هیچ زنی خود را در انتخبابات شورای ولسوالی ها نامزد نکرده است. مونسه حسن زاده معاون والی هرات میگوید از میان ۱۹ نامزد زن انتخابات شورای ولسوالی ها، ۶ نامزد از ولسوالی انجیل هستند و ۱۳ نامزد باقی مانده از ۸ ولسوالی دیگر؛ یعنی بگونه میانگین از هر ولسوالی تنها یک زن خود را در انتخابات شورای ولسوالی ها نامزد کرده است.

بر اساس قانون انتخابات زنان در شورای ولسوالی ۲۵ درصد سهمیه دارند؛ با سهم گیری اندک بانوان در انتخابات شورای ولسوالی ها؛ سرنوشت سهمیه آنها تا کنون مشخص نیست. اعضای شورای ولایتی هرات نا امنی و  حاکمیت فرهنگ مرد سالارانه را از علت اصلی حضور کمرنگ بانوان در انتخابات شورای ولسوالی ها میدانند.

فعالان حقوق زن گردآواری ۳۰۰ شناسنامه استیکر دار را برای زنان در ولسوالی ها دشوار دانسته و این مسله را نیز یکی دیگر از علت های حضور کم رنگ زنان در انتخابات شورای ولسوالی ها میدانند؛ در حالی که آوازه هایی مبنی بر احتمال لغو انتخابات شورای ولسوالی مطرح شده اما کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb