۶۵مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت هرات هرگز به روی مردم باز نشده است.

محروم شدن هزاران تن از شهروندان از شرکت در پروسه ثبت نام رای دهندگان به دلیل بازنشدن مراکز ثبت نام در شماری از ولسوالی های هرات. احمد داوود صدیق زاد رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می گوید که ۶۵مرکز ثبت نام رای دهندگان به دلیل تهدیدهای امنیتی و کمبود نیروی امنیتی در برخی ولسوالی های هرات هرگز به روی مردم باز نشد. در شماری از ولسوالی ها حتا یک مرکز هم فعال نشد.

مقام های محلی هرات می پذیرند که ناامنی ها باعث مسدود ماندن این مراکز ثبت نام رای دهندگان در برخی ولسوالی های این ولایت شده است. محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید که باشنده های مناطق ناامن و محروم به سایر ولسوالی ها آمده و ثبت نام کرده اند.

محروم هزاران از باشنده های شماری از ولسوالی های هرات از شرکت در پروسه انتخابات نگرانی جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر را به همراه داشته است. عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون  مستقل حقوق بشر در هرات تاکید می کنند که حق رای از حقوق اساسی شهروندان است و دولت باید زمینه دسترسی مردم به این حق را فراهم سازد.

شماری از آگاهان امور به این باور هستند که فراهم نشدن زمینه اشتراک همه مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگان، همگانی بودن پروسه انتخابات را زیر پرسش می برد.

اشتراک باشنده های هرات در پروسه ثبت نام رای دهندگان اندک خوانده می شود. گفته می شود که بیش از یک ونیم میلیون واجد شرایط شرکت در پروسه انتخابات در این ولایت زندگی می کنند اما فقط بیش از ۵۰۰هزار تن برای شرکت در انتخابات پیشرو ثبت نام کرده اند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb