یک هفته پیش روند گردآوری دست فروشان از نقاط مرکزی شهر هرات آغاز شد؛ کمیسیون انسجام شهری که چند نهاد حکومتی از جمله شهرداری و پولیس عضویت آنرا دارند؛ مسوولیت گردآوری دست فروشان را بر عهده گرفت؛ اکنون دست فروشان در مقابل ساختمان ولایت گرد آمده و  خواهان توقف روند گرد آوری بساطی ها هستند.

این دست فروشان ادعا دارند کمیسیون انسجام شهری ؛ مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد کرده و مانع کسب و کار شان شد است. دست فروشان گرد آمده در برابر ساختمان ولایت ادعا دارند کارمندان شهرداری در هنگام گرد آوری بساط ها، آنان را لت و کوب کرده و به اموال شان نیز آسیب رسانده اند.

از سوی دیگر مقام های محلی هرات تاکید دارند؛ حضور بساطی ها در مناطق مرکزی شهر سبب ایجاد مشکلات شهری و ازدحام ترافیکی شده و کمیسیون انسجام شهری بنا بر درخواست باشندگان هرات؛ روند گردآوری بساطی ها را آغاز کرده و این روند را متوقف نمیکند.

روند گردآوری دست فروشان از سطح شهر هرات هفته گذشته آغاز شد و در جریان روز های پیسن بساطی از برخی مناطق مرکزی شهر گردآوری شدند. آما بساطی ها تاکید دارند ابتدا باید یک مکان مناسب برای آنها از سوی شهرداری مشحخص شود و سپس بساط های شان جمع آوری شود.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb