از وقوع چند انفجار در شهر هرات پیشگیری شده است. دو هراس افگن که قصد داشتند در چندین نقطه هرات بمب گذاری کنند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید؛ این افراد زمانیکه قصد داشتند از شهر فراه وارد هرات شوند؛ در منطقه میرداوود از سوی نیروهای امنیت ملی گرفتار شدند.

آنگونه که مقام های محلی هرات میگویند؛ این دو هراس افگنان قصد داشته اند با فریب دادن نیروهای امنیتی با استفاده از یک موتر تاکسی به شهر هرات داخل شوند؛ از نزد این هراس افگنان مقداری مواد انفجاری، فیوز های انفجاری و تجهیزات بمب گذاری به دست آمده است.

آگاهان امور باور دارند؛ نیروهای استخاباراتی باید تمرکز بیشتری بر دروازه های ورودی شهر داشته باشند و اجازه ندهند هراس افگنان از ولایت های نا امن وارد شهر هرات شوند.

به باور آگاهان بیشتر هراس افگنان از ولایت های نا امن گرد و پیش هرات برای اجرای حملات تخریبی وارد این ولایت میشوند؛ از همین رو باید ارگان های کشفی و استخاباراتی دروازه های وروی شهر را بیشتر زیر ذره بین خود قرار دهند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb