قطع برق وارداتی ایران به هرات؛ چرخه اقتصادی این ولایت را متوقف ساخت. حمید الله خادم رییس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید تمامی شرکت های تولیدی در شهرک صنعتی هرات تعطیل شده است. این مسوولان خواهان وصل برق موقتی ترکمنستان به این شهرک هستند.

در همین حال شماری از فابریکه داران در شهرک صنعتی هرات میگویند قطع و وصل شدن برق ایران به دستگاهای شان آسیب رسانده است و آنان با خساره مند شدن میلیون ها دالر؛ کار این فابریکه ها را به حالت تعلیق در آورده اند. این مالکان کارخانه های تولیدی تاکید میکنند که هزاران کارگر در این شهرک به گونه موقت از کار بیکار شدند.

این درحالیست که مسوولان در ریاست برق هرات میگویند فعال کردن شرکت های شهرک صنعی هرات از طریق برق ترکمنستان امکان پذیر نیست. محمد طاهر عارف رییس شرکت برق هرات میگوید تغییر سیستم برق ایران به برق ترکمنستان نیاز به وقت زیادی دارد.

قطع و وصل شدن برق وارداتی ایران در هرات از یک هفته بدین سو سر و صداهای زیادی را به دنبال داشته است.بر اساس قرارداد میان حکومت افغانستان و ایران؛ کشور ایران مکلف است  ۷۰مگاوات برق برای افغانستان صادر کند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb