شبکه های مافیایی از کودکان در هرات سو استفاده میکنند؛ وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به این ولایت تایید میکند که برخی شبکه های مافیایی، از کودکان بی سرپرست و کودکان خیابانی در سرقت، انتقال مواد مخدر و سایر جرایم استفاده میکنند

هرچند آمار دقیق و درستی در مورد کودکان خیابانی وجود ندارد، اما آنچه مشخص است این است که حکومت افغانستان توانایی رسیدگی به این کودکان و گردآوری آنها از خیابان ها را ندارد؛ از همین رو نهاد های خیریه در کنار حکومت افغانستان برای رسیدگی به این کودکان تلاش میکنند. اما سید عبدالقادیر رحیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر نگران وضعیت کودکان کار و کودکان خیابانی است.

فیض الله ذکی وزیر کاور و امور اجتماعی، شهدا و معلولان تاکید دارد؛ گردآوری کودکان خیابانی از کنار خیابان ها، یکی از راه هایی است که میتواند جلو سو استفاده گروه های مافیایی از کودکان را بگیردند.

وزیر کار و امور اجتماعی در تایید میکند که برخی گروه های مافیایی، از کودکان خیابانی در سرقت، انتقال مواد مخدر و سایر جرایم کار میگیرند اما باید حکومت افغانستان و موسسه های همکاری بگونه مشترک در این مورد اقدام کنند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb