بربنیاد آمارهای بیمارستان حوزوی هرات، در کمتر از پانزده روز گذشته در پی حوادث ترافیکی در هرات اضافه تر از شش صد تن زخمی شده اند، آنگونه که محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان حوزوی هرات میگوید: در پی این حوادث خونین هفت دیگر از باشندگان هرات هنگام وقع حادثه جان شان را از دست داده اند. به گفته مسوولان این آمار به تناسب سال گذشته به گونه بی پیشنه ای افزایش را نشان  میدهد.

افزایش موترهای اشترنگ راسته و عدم برخورد مسوولان ترافیکی و نهاد های عدلی با افرادیکه قوانین ترافیکی را زیر پا میکنند از جمله مواردی است که شورای ولایتی هرات را در پیوند به این چالش روز افزون نگران ساخته است. جهانتاب طاهری عضو شورای ولایتی هرات از مسوولان محلی به ویژه مدیریت ترافیک میخواهد تا به گونه جدی این چالش شهری را مورد بررسی قرار داده و به آن چاره ای بسنجد.

از سویی هم باشندگان هرات آمار تلفات حوادث ترافیکی و زخمی شدگان این رویداد را تکان دهنده میخوانند، این باشندگان تاکید دارند، بزرگان خانواده نباید وسایط نقلیه را در اختیار افراد زیر سن قانونی قرار دهند.

خواستیم تا در این زمینه دیدگاه مسوولان مدیریت ترافیک هرات با خود داشته باشم، اما با وجود مراجعه به این اداره موفق به مصاحبه نشدیم.

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb