محروم شدن هزاران تن از باشنده های ولایت بادغیس به دلیل باز نشدن مراکز ثبت نام رای دهندگان!

از مجموع ۱۸۹ مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت بادغیس، ۱۱۶ مرکز به دلیل تهدیدهای امنیتی در این ولایت به روی مردم باز نشده است. محمد مصطفی مصدق رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بادغیس می گوید که بیشتر باشنده های این ولایت به دلیل باز نشدن مراکز ثبت نام رای دهندگان، از شرکت در پروسه انتخابات محروم شده اند.

در کنار باز نشدن مراکز ثبت نام رای دهندگان، عدم آگاهی دهی و توزیع نشدن شناسنامه برای شهروندان نیز از دیگر دلایل اشتراک کمرنگ مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولایت بادغیس خوانده می شود. عبدالغنی سودمند نماینده فیفا در بادغیس میگوید که هزاران از بادغیسی ها از شرکت در پروسه انتخابات محروم شده اند.

با وجود مسدود ماندن نزدیک به هفتاد درصد از مراکز ثبت نام رای دهندگان به دلیل تهدیدهای امنیتی، جمیع الله نورستانی سرپرست ولایت بادغیس می گوید که مخالفان مسلح دولت نمی توانند تا پروسه انتخابات را مختل سازند.

در کنار این ها، حضور کمرنگ زنان در پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولایت بادغیس نگران کننده خوانده می شود. مسوولان محلی می گویند که خیلی از خانواده ها از رفتن خانم ها به مراکز ثبت نام و شرکت در پروسه انتخابات ممانعت می کنند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb