مداخله زورمندان و افراد صاحب نفوذ در روند انتخابات یکی از نگرانی های جدی بشمار میرود؛ دیده شده که بیشتر افراد صاجب نفوذ و قدرت مند در مناطق شان تلاش دارند انتخابات را به سود خود مهندسی کنند. داوود صدیق زاد رییس کمیسیون انتخابات در هرات میگوید؛ در کنار اینکه زورمندان در مناطق دور دست بگونه مستقیم در روند انتخابات مداخله میکنند؛ کارمندان ارشد کمیسیون را نیز تهدید میکنند.

مسوولان دبیر خانه کمیسیون شکایت های انتخاباتی تایید میکنند که گزارش هایی در مورد دخالت افراد زورمند در روند انتخابات در این نهاد ثبت شده و مداخله زورمندان در انتخابات برای آنها بسیار نگران کننده است. محمد نصیر دولتی آمر دبیر خانه کمیسیون شکایت های انتخاباتی تاکید که این نهاد آماده است به شکایت ها در مورد دخالت زورمندان در انتخابات رسیدگی کند.

در این میان شماری از اعضای شورای ولایتی هرات نیز میگویند؛ مردم بارها از دخالت افراد صاحب نفوذ در انتخابات به شورای ولایتی شکایت کرده اند؛جهانتاب طاهری عضو شورای ولایتی میگوید؛ افراد زورمند در برخی ولسوالی با فشار وارد کردن بر مردم؛ از آنها میخواهند به نامزدان مورد نظر آنها رای دهند.

آگاهان امور باور دارند؛ حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات برای جلب اعتماد از دست رفته مردم در برابر انتخابات؛ بگونه جدی باید از دخالت زورمندان در انتخابات پیشروی شورای ملی و شورای ولسوالی ها پیشگیری کنند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb