واردات مواد نفتی و گاز مایع بی کیفیت  به هرات باعث وارد شدن خسارات هنگفت مالی به شهروندان شده است. باشنده های هرات می گویند که مواد نفتی و گاز بی کیفیت در مواردی قابل استفاده نیست و باعث خراب شدن و سایط نقلیه شان شده است.

در همین حال مسوولان در شورای ولایتی هرات می گویند که مواد نفتی و گاز مایع بی کیفیت به طور گسترده از طریق مرزها وارد این ولایت می شود. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات می گوید که ادارات مربوطه در بنادر در بدل گرفتن پول از وارد کننده ها، از واردات مواد نفتی بی کیفیت جلوگیری نمی کنند.

اما مسوولان اداره نورم و استندرد این گفته ها را رد می کنند. عبدالواسع خادمی آمر نورم و استندرد هرات می گوید که از واردات موادنفتی و گاز مایع بی کیفیت از طریق بنادر جلوگیری شده است و این مواد سوختی از طریق مرزهای غیر قانونی و یاهم از سایر ولایت ها وارد هرات می شود.

در عین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: نیروهای مرزی تدابیر خودرا برای جلوگیری از واردات و صادرات غیر قانونی به کشورهای همسایه دارند.

واردات مواد نفتی و گاز مایع بی کیفیت به ولایت هرات همواره شکایت باشنده های این ولایت را به همراه داشته است. تاکنون بارها ده ها تانکر تیل و گاز بی کیفیت در هرات توقف داده شده است. گفته می شود که این مواد سوختی از طریق بنادر وارد این ولایت می شود.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb