طی چند دهه گذشته افغانستان میدان جنگ بوده است و تاکنون به این جنگ تعریف نشده نقطه پایان گذاشته نشده است . محمد آصف رحیمی والی هرات که در مراسم گرامداشت از هشتم ثور صحبت میکرد، یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت خواست تا دست از کشتار مردم بی گناه افغانستان بردارند و جنگ افزار های شان را به زمین گذاشته و به روند صلح یکجا شوند.

در همین حال شماری از مجاهدین و علمان دین که در این همایش حضور داشتند، از افزایش جنگ و خون ریزی در کشور انتقاد  میکنند و تاکید دارند، پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی وقت سر آغاز شکست ابر قدرت جهان بود، آنان ادامه تنش ها را به نفع گروه های مخالف دولت و مردم نمی دانند.

با این حال مسوولان امنیتی در غرب کشور از تلاش ها جهت سرکوب مخالفان مسلح  دولت سخن میزنند، نورالله قادری فرمانده قل اردوی ۲۰۷ ظفر میگوید: نیروهای امنیتی برای دفاع از ناموس و تمامیت عرضی کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

از بیست و ششمین سالیاد پیروزی مردم کشور در برابر شوری سابق در حالی تجلیل به عمل آمد تا با گذشته نزدیک به سه دهه تا هنوز صلح سرتاسر در کشور برقرار نگردیده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb