نبود کانال های معیاری در حاشیه شهر هرات باشندگان حاشیه نشین این شهر را با دشواری های زیادی مواجه ساخته است. شماری از باشندگان هرات میگویند: اداره محلی هرات هیچ توجهی به حومه شهر ندارد  و صرفا در حال بازسازی مناطق شهریست.

بر علاوه نبود کانال معیاری، خراب بودن سرک ها و ترافیک سنگین ناشی از سد معبری که دست فروشان در حاشیه خیابان درب قندهار هرات ایجاد کرده اند از جمله چالش هایست که با گذشت چندین سال تا کنون به آنان توجه ای نشده است. واسع سعیدی یکتن از فعالین مدنی در هرات مسوولان شهرداری را از بهر بی توجهی به انکشاف متوازن شهری متهم به بی پروایی میکنند و تاکید دارند شهرداری فقط در نواحی خاصی تمرکز دارد.

در این میان اعضای شورای شهر هرات معتقدند، شهرداری های والسوالی های هرات توانایی لازم را برای رفع چالش های مردم ندارند. وحید پیمان معاون شورای شهر شهرداری هرات میگوید: اداره شهر داری قرار است در آینده نزدیک بسیاری از خیابان های حاشیه شهر هرات را مجددا آسفالت کند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb