انتخابات کمیته بانوان خانه خبرنگار در هرات برگزار گردید.

انتخابات کمیته بانوان خانه خبرنگار با اشتراک ده ها تن از خبرنگاران بانو برگزار گردید، مسوولان خانه خبرنگار میگویند: بر اساس ارای رای دهندگان، رییس، دو معاون، منشی و پنج تن به عنوان هیئت رییسه این نهاد خبرنگاری گزینش شدند، عمر نصیر مجددی رییس خانه خبرنگار هدف از راه اندازی انتخابات کمیته بانوان را، انسجام بخشیدن به فعالیت های رسانه ای بانوان خبرنگار عنوان میکند.

طی سال ها پسین دانش آموخته گان بانوی رشته روزنامه نگاری در هرات به دلیل باور های سنتی جامعه و محدودیت هایی که خانواده های شان وضع میکنند از حضور و انجام فعالیت های خبرنگاری باز مانده اند. با این حال رییس و معاونان کمیته بانوان خانه خبرنگار میگویند: از پس آنان تلاش خواهند نمود تا زمنیه کار را برای بانوان خبرنگار مسلکی مساعد سازند و برای دسترس به حقوق شان دادخواهی نمایند.

 

با این حال بانوان خبرنگار فعال در هرات وجود نهاد های منسجم برای بانوان را برای رشد فعالیت های خبرنگاری موثر عنوان میکنند و تاکید دارند، زمانیکه بانوان خبرنگار مورد پشتبانی قرار گیرند، حضور بانوان خبرنگار در جامعه افزایش می یابد.

خانه خبرنگار در سال ۱۳۹۰ در هرات به هدف دادخواهی برای خبرنگار ایجاد گردید، این نهاد طی سال های پسین همواره صدای خبرنگاران را به گوش مسوولان رسانده و اکنون با ایجاد کمیته بانوان تلاش دارد تا زمینه رشد فعالیت های بانوان خبرنگار در هرات را مساعد سازد.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb