شماری از عالمان دینی افغانستان به نماینده گی از ۵۰۰ تن از عالمان دینی سراسر کشور در ولایت هرات به این کنفرانس خبری حاضر شده و در زمینه حضور نیروهای خارجی در کشور موضع گیری می کنند. این عالمان دینی خواهان خروج نیروهای خارجی از کشور هستند و تاکید دارند که این نیروها باعث ادامه جنگ و بی ثباتی در افغانستان شده اند.

 

این عالمان دینی می گویند که گفتگوهای صلح در بیرون از کشور و بدون حضور مخالفان مسلح دولت وقت تلفی است و تا زمانی که این گفتگوها در داخل کشور برگزار نشود، هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. آنان همچنان هشدار می دهند که اگر به خواسته های شان از سوی حکومت رسیده گی نشود، گزینه های را برضد حکومت روی دست دارند.

 

اما شماری از آگاهان امور سیاسی به این باور هستند که عالمان دینی برای حل مشکلات جاری در کشور باید در کنار دولت ایستاده و از آن حمایت کنند. این آگاهان به این باور هستند که حضور نیروهای خارجی در کشور در شرایط کنونی نیاز جدی است.

این عالمان دینی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را اشغالگر می خوانند. آنان به این باور هستند که این نیروها همواره با آماج قرار دادن مراکز دینی و مذهبی، به افراد ملکی اسیب زده اند. به عنوان نمونه این عالمان دینی به حملات هوایی در ولایت قندوز اشاره می کنند که به گفته ای آنان تمام قربانیان این حملات نیروهای ملکی بودند. اما مقام های افغان اعلام کردند که در این حملات ده ها طالب مسلح کشته شدند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb