کاهش بارندگی در غرب افغانستان در سال جاری ولایات این حوزه را با خشک سالی جدی روبرو کرده است. از یک هفته بدین سو هزاران راس مواشی به دلیل خشک شدن علفچر ها به شهر ها جهت فروش انتقال داده می شوند. کشاورزان و دامداران هشدار میدهند که اگر دولت به این مسله به صورت جدی رسیدگی نکند فاجعه انسانی رخ خواهد داد.

آنگونه که پیداست بخت امسال با کشاورزان و دامداران درغرب کشور به دلیل کاهش میزان بارندگی همراه نبوده و زنگ خطر را برای آنها به صدا در اورده است. مسوولان محلی در بادغیس میگویند خشک سالی باعث شده تا بسیاری از دامداران مواشی خود را به هرات جهت فروش انتقال دهند. آنگونکه عبدالعزیز حلیم رییس زراعت بادغیس می‌گوید تاکنون حدود پنجصد مواشی در این ولایت  تلف شده است.‌

از سوی هم  عبدالتواب تایب رئیس زراعت و مالداری در غور میگوید کشاورزان و دامداران در این ولایت با تهدید جدی به دلیل از بین رفتن مزارع و علفچرها روبرو هستند.

مسوولان اداره زراعت و مالداری در غرب افغانستان میگویند ۸۵ درصد زمین های کشاورزی در این ولایات وابسته به باران است.  بشیر احمد احمدی رئیس زراعت هرات میگوید خشک سالی در این حوزه باعث شده تا هزارن راس مواشی جهت فروش به هرات انتقال داده شود.

در عین حال دادمداران میگویند خشک سالی باعث شده تا آنها نتوانند مواشی خود را نگهداری کنند و به ناچار با قیمت ارزان در بازار مواشی خود را به فروش می رسانند.

 

آنگوکه باشندگان بادغیس می‌گویند در صورتیکه دولت با مقام های ترکمنستان برای استفاده دامداران افغان از علفچره های مرزی به تفاهم برسند این باعث خواهد شد تا جلو تلف شدن مواشی گرفته شود. از سوی هم مسوولین در ریاست زراعت هرات میگویند اکثر مواشی که برای فروش به هرات انتقال داده می شود بیمار هستند  و این مواشی باعث انتقال انواع بیماری از جمله بیماری تب خونی به این ولایت خواهند شد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb