شبکه های مافیایی از کودکان در هرات سو استفاده میکنند؛ وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به این ولایت تایید میکند که برخی شبکه های مافیایی، از کودکان بی سرپرست و کودکان خیابانی در سرقت، انتقال مواد مخدر و سایر جرایم استفاده میکنند.

روز خود را در گوشه و کنار خیابان ها به امید پیدا کردن لقه نانی سپری میکنند؛ کودکانی که بجای رفتن به مکتب، به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی، مجبور اند بهترین دوره زندگی شانرا در کنار خیابان ها بگذرانند. اما برخی افراد از کودکان خیابانی سو استفاده کرده و از آنها، در انجام جرایم گونان استفاده میکنند. فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان تایید میکند که برخی گروه های مافیایی، از کودکان خیابانی در سرقت، انتقال مواد مخدر و سایر جرایم کار میگیرند.،

هرچند آمار دقیق و درستی در مورد کودکان خیابانی وجود ندارد، اما آنچه مشخص است این است که حکومت افغانستان توانایی رسیدگی به این کودکان و گردآوری آنها از خیابان ها را ندارد؛ از همین رو نهاد های خیریه در کنار حکومت افغانستان برای رسیدگی به این کودکان تلاش میکنند.

مسوولان وزرات کار و امور اجتماعی تاکید دارند؛ گردآوری کودکان خیابانی از کنار خیابان ها، یکی از راه هایی است که میتواند جلو سو استفاده گروه های مافیایی از کودکان را بگیرد؛ اما برای نگهداری این کودکان، باید پرورشگاه هایی مانند این ساخته شود؛ تا کودکان یتیم و کودکان بی سرپرست بجای رفتن به خیابان ها، روانه پرورشگاه ها شوند و آینده بهتری برای آنها رقم بخورد.

این در حالیست که به تازه گی یک پرورشگاهی از سوی یک بازرگان خییر هراتی در زمینی به مساحت ۴ هزار متر با زیر بنای ۲ هزار و ۵۰۰ متر با هزینه ۵۰ میلیون افغانی در چهار طبقه ساخته شده و در آن امکانات آموزشی و تفریحی نیز برای کودکان در نظر گرفته شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb