چهار ماه میشود معاش کارمندان بیمارستان مرکزی هرات پرداخت نشده است. شماری از این کارمندان با انتقاد از مقام های مسوول میگویند: این مسئله باعث شده است تا انگیزه کاری شان گرفته شود.

نپرداختن چهار ماه پی هم معاش کارمندان بیمارستان مرکزی هرات، بسیاری از آنان را به سطوح آورده است. شماری از این کارمندان با انتقاد تند از مسوولان میگویند؛ بسیاری از آنان با همین دست مزد اندک چرخه زندگی­شان را به سختی میچرخانند؛ ولی چهار ماه می­شود که معاش و اضافه کاری­شان را دریافت نکرده­‌اند.

در همین حال مسوولان در این بیمارستان میگویند قرار است تغییر در سیستم بانکی ایجاد شود و به دلیل زمان گیر بودن این پروسه، پرداخت معاشات به تاخیر افتاده است؛ محمد نعیم دولتی رییس این بیمارستان میگوید در روزهای آینده؛ معاشات نپرداخته کارمندان با سیستم قبلی به حساب شان واریز میشود.

از سویی هم آگاهان امور میگویند تاخیر در پرداخت معاش و عدم رسیدگی به این کارمندان باعث میشود تا فساد در ادارات دولتی گسترش یابد. محمد رفیق شهیر میگوید: نپرداختن به موقع معاش و امتیازات کارمندان باعث میشود تا آنان انگیزه کاری شان را از دست بدهند.

بیمارستان مرکزی هرات بزرگترین مرکز درمانی در حوزه غرب کشور است. در کنار بیماران هرات، همه روزه ده ها بیمار از ولایات همجوار این ولایت در بیمارستان حوزوی هرات درمان میشوند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb