نخستین مرکز مشوره دهی برای دهاقین و کشاورزان در ولسوالی چخانسور  در ولایت نیمروز افتتاح شد.

ساختمان نخستین مرکز مشوره دهی برای دهاقین و کشاورزان در ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز سرانجام افتتاح شد. این ساختمان دارای هشت اتاق و یک سالون کنفرانس می باشد و هدف از ایجاد آن آگاهی دهی کشاورزان می باشد. انجمنیر محمد سمیع والی این ولایت میگوید با فعالیت این مرکز پس از این کشت و زراعت با معیار های روز انجام خواهد گرفت. همچنان به گفته وی فاز اول شبکه ابرسانی در این ولسوالی به ارزش دوازده میلیون افغانی افتتاح شده است.

با این حال فرید عظیم  رییس انکشاف دهات ولایت نیمروز میگوید: شبکه آبرسانی پمپ سولر در حدود دوازده کیلو متر طول دارد و از بودیجه غیر مشروط سال ۱۳۹۶ به اجرا گذاشته شده است.

حبیب الله اسد، ولسوال چخانسور با بهره برداری از پروژه آبرسانی مشکلات هشتاد درصد از باشندگان این ولسوالی برای بدست آوردن آب صحی آشامیدنی رفع خواهد شد. او میگوید قرار است در آینده نزدیک فاز دوم و سوم آن نیز افتتاح شود.

نیمروز در غرب افغانستان از ولایت های است که همواره کمبود آب آشامیدنی  صحی و زراعتی از عمده ترین چالش ها درآن ولایت عنوان می شود. درچند سال گذشته  باشندگان این ولایت به دلیل نبود آب کافی چندین بار دست به اعتراض زدند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb