بحران خشکسالی ولسوالی های غرب هرات را تهدید میکند؛ کشاورزان ولسوالی های زنده جان، غوریان و کهسان تاکید دارند؛ میزان بارندگی در این مناطق بگونه بی پیشینه ای کاهش داشته و ممکن بخش بزرگی از محصولات کشاورزی آنها از بین برود.

نگرانی عمده کشاورزان ولسوالی های غرب هرات؛ در مورد این ماده حیاتی است؛ کم بود آب محصولات کشاورزی آنها را با خطر نابودی رو به رو کرده؛ این رودخانه در ولسوالی زنده جان،سالهای پیش آب زیادی داشت و زمین های کشاورزی را سیراب مینمود؛ امسال اما وضع به مانند سالهای پیش نیست.

کاهش بی پیشینه میزان بارندگی در جریان ماه های پسین؛ نگرانی کشاورزان در مورد سر نوشت محصولات کشاورزی شان افزایش داده ؛ در ولسوالی هایی که نزدیک بند سلما هستند، بخشی از آب کشاورزی از آب ذخیره شده در این بند تامین میشود؛ اما ولسوالی های پایین دست سلما که در غرب هرات موقعیت دارد؛ از آب بند سلما هم بی بهره مانده اند.

دامنه نگرانی در مورد کاهش میزان بارندگی ها و احتمال بروز بحران خشکسالی؛ محدود به هرات نیست؛ همین چند روز پیش بود که باشندگان ولایت جنوب غربی نیمروز؛ بخاطر کمبود آب دست به اعتراض زدند؛ وضعیت در ولایت بادغیس هم چندان تعریفی ندارد و مقام های محلی این ولایت هم بشدت نگران خشکسالی هستند.

حالا که بارندگی به اندازه کافی صورت نگرفته و زمین های کشاوزی تشنه آب باران هستند؛چشم امید کشاورزی به سمت بند سلما دوخته شده؛ اما میزان آب ذخیره شده در این بند هم نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است. مسوولان حوزه دریایی هریرود – مرغاب میگویند؛ افزایش تقاضا برای آب سلما و کاهش آب ذخیره شده در آن در پی کاهش بارندگی ها، مدیریت آب این بند را دشوار نموده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb