سرقت های مسلحانه در شهر هرات یک بار دیگر نگرانی جدی باشنده های این ولایت را به دنبال داشته است. سارقان هر لحظه که خواسته باشند از مرکز شهر هرات و در مناطق مزدحم اقدام به سرقت وسایط نقلیه و امول مردم می کنند. شماری از باشنده های هرات با انتقاد از عملکرد پولیس می گویند که سارقان از نزدیکی پاسگاه های پولیس دست به سرقت می زنند اما موفق به فرار می شوند.

مقام های محلی در هرات نیز نگران اوج گرفتن سرقت های مسلحانه در این ولایت هستند. به گفته ای آنان سارقان مسلح هر ازگاهی به فعالیت های شان در شهر هرات شدت می دهند و پس از این که سر گروه های شان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر می گردند؛ فعالیت های آنان نیز کاهش میابد.

پولیس هرات نیز افزایش سرقت های مسلحانه در این ولایت را می پذیرد. اما عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات می گوید که در هفته های اخیر شماری از سارقان مسلح بازداشت شده و تلاش ها برای کاهش سرقت ها و گرفتاری سارقان در این ولایت جریان دارد.

تصاویری که بارها به وسیله کامره های مدار بسته گرفته شده، چگونگی سرقت های مسلحانه در روز روشن و در مرکز شهر هرات را نشان می دهد. در خیلی از موارد سارقان مسلح اقدام به تیر اندازی و کشتن افراد ملکی کرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb