با گذشت دو ماه از آغاز کار چهار ولسوالی تازه تاسیس شیندند؛ ولسوالان دو ولسوالی در شهر هرات امورات اداری این ولسوالی ها را به پیش میبرند. عبدالغنی نورزایی ولسوال زیر کوه تاکید دارد،وزارت داخله جنگ افزار های فرسوده را در اختیار نیروهای امنیتی ولسوالی های تازه تاسیس قرار داده و به دلیل کمبود نیرو و مشکلات امنیتی، دفتر ولسوالی ها تا کنون از مجتمع اداری ولایت به محل اصلی آن انتقال نیافته است.

کمبود نیرو و نبود جنگ افزار کافی، دو مشکل اصلی و همیشه گی نیروهای امنیتی در هرات بوده است. مسوولان کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات؛ از مقام های ارشد امنیتی میخواهند؛ نیروهای تازه نفس و جنگ افزار های جدید را برای ولسوالی ها تازه تاسیس شیندند فراهم کنند، تا دفتر این ولسوالی ها به زود ترین فرصت ممکن، در محل اصلی گشایش یابد.

تقسیم ولسوالی نا امن شیندند به ۵ واحد اداری جدا گانه؛ یکی از راهکار های رییس جمهوری برای تامین این ولسوالی بود؛ اما باشندگان ولسوالی شیندند باور دارند؛ این مسله هیچ تاثیر در بهبود امنیت شیندند نداشته و حتی در جریان روزهای اخیر، وضعیت امنیتی این ولسوالی بدتر هم شده است.

ولسوالی شیندند چند ماه به پیش به ۵ واحد های اداری زاول،کوه زور، پشت کوه و زیر کوه تقسیم شد؛ با آنکه ولسوالان ولسوالی های زاول و کوه زور کار خود را بگونه عملی در این ولسوالی ها آغاز کرده اند؛ دفتر های ولسوالان زیر کوه و پشت کوه، از شهر هرات به محل اصلی آن انتقال نیافته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb