قطع فعالیت شبکه های مخابراتی در ولایت فراه مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. باشنده فراه می گویند: از دو هفته بدینسو فعالیت شمار زیاد  شبکه های مخابراتی خصوصی در این ولایت قطع است. هر چند در داخل شهر فراه شبکه های مخابراتی دولتی فعال اند، اما ارتباطات مردم با ولسوالی ها بطور کامل قطع شده است.

قطع فعالیت های شبکه های مخابراتی در این ولایت، شورای ولایتی فراه را نیزنگران ساخته است. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه می گوید: قطع فعالیت شبکه های مخابراتی در پی تهدیدات امنیتی در داخل شهر و شعبات دولتی حاکمیت دولت را در این ولایت زیر سوال برده است.

در همین حال ناصر مهری سخنگوی والی فراه می گوید: فعالیت های شبکه های مخابراتی خصوصی در نتیجه تهدیدات طالبان مسلح قطع گردیده است. او میگوید بیشتر آنتن های شبکه های مخابراتی خصوصی فراه در ولسوالی های این ولایت موقعیت دارد.

از حدود دو سال بدین سو طالبان مسلح شب هنگام فعالیت اکثر شبکه های مخابراتی را در ولایت فراه متوقف می کنند. مخالفین مسلح دولت هشدار دادند در صورتیکه فعالیت این شبکه ها توقف داده نشود آنتن های مخابراتی را هدف قرار خواهند داد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb