نمایشگاه “خلاقیت های فناوری” که در آن بیش از سی و پنج پروژه نرم افزاری با محتوای دولتداری الکترونیک و سیستم های اداری در دانشگاه هرات گشایش یافت. برگزار کنندگان هدف از برپایی این نمایشگاه را به رخ کشیدن توامندی دانشجویان کامپیوتر ساینس عنوان میکنند. آنان میگویند: حکومتداری الکترونیک و ایجاد برنامه های بدیل برای سیستم بروکراسی یا کاغذ پرانی در ادارات دولتی  از اهداف عمده  طراحان نرم افزار در این نمایشگاه است.

 

در گوشه دیگر این نمایشگاه چند تن از دانشجویان نرم افزاری  را طراحی نموده اند، که میتواند از طریق سیستم هوشمند سرقت موترها را تشخیص دهد و به پولیس ترافیک گزارش نماید.

از سویی هم طراحی برنامه های ثبت و بایگانی اطلاعات  برای اداره های دولتی و ساخت نرم افزارهای آموزشی چون، روش های استفاده از داروهای گیاهی و فرهنگ لغات به لهجه های گوناگون از دیگر نکات حایز اهمیت این نمایشگاه است.

 

در این میان، عبدالله فایز رییس دانشگاه هرات، از سیستم کلاسیک و سنتی حاکم در اداره های دولتی انتقاد میکند و از مسوولان محلی خواستار استفاده از فناوری های نوین در اداره های دولتی جهت ایجاد سهولات به مردم هستند.

 

هرات در سال های پسین در حوزه فناوری های نوین در افغانستان دستاورهای های قابل توجه داشته، اما توجه چندانی به فعالین حوزه فناوری در این ولایت تا کنون از سوی حکومت نگردیده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb