با اینکه مقام های محلی هرات از بهبود وضعیت امنیتی شیندند خبر می دهند اما باشنده های این ولسوالی می گویند که همه روزه شاهد جنگ و حملات مخالفان مسلح دولت هستند. شماری از باشنده های شیندند که در رویداد انفجاری اخیر زخم برداشته می گویند: طالبان در فاصله چند متری ساختمان ولسوالی حضور و فعالیت دارند اما نیروهای امنیتی توان جلوگیری از فعالیت های آنان را ندارند.

بیشتر مقام های محلی هرات از جمله مسوولان محلی در شیندند از بهتر شدن وضعیت امنیتی این ولسوالی می گویند اما وضعیت در محل چیزی دیگری است.

 

شماری از بزرگان قومی در ولسوالی شیندند نیز از وضعیت شکننده امنیتی در این ولسوالی سخن می گویند و تاکید دارند که مقام های حکومتی همواره وضعیت این ولسوالی را وارنه جلوه می دهند.

مقام های محلی در ولایت هرات نیز تهدیدهای امنیتی در ولسوالی شیندند این ولایت را می پذیرند.  محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید: با تقسیم شیندند به پنج ولسوالی، وضعیت در این ولسوالی بهبود یافته و تاکید دارد که به زودی نیروی بیشتر امنیتی به ولسوالی های تازه تشکیل این ولایت اعزام خواهند شد.

حکومت افغانستان تلاش کرده است تا با تقسیم شیندند به پنج ولسوالی، وضعیت این ولسوالی ناامن و استراتیژیک را در دست بگیرد. اما تاهنوز فقط دو ولسوالی فعال شده و تمام ولسوالان این ولسوالی های تازه در مرکز شهر هرات دفتر دارند و به محل نرفته اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb