شیندند؛ ولسوالی ای که حضور و نفوذ گسترده طلبان در آن؛ همواره نگران کننده بوده است. در جریان سالهای پسین، طالبان در بخش های گوناگون این ولسوالی نا امن دست به حملات تخریبی در برابر حکومت زده اند. اما اکنون  شکر الله شاکر ولسوال شیندند در این نشست خبری ادعا میکند که طالبان در این ولسوالی پایگاه های داییمی ندارند؛ و بگونه پراکنده در مناطق مرزی میان شیندند و ولایت فراه رفت و آمد میکنند.

فعالیت گسترده طالبان در ولسوالی شیندند؛ افزون بر باشندگان این ولسوالی، نگرانی جدی شورای ولایتی هرات را در پی داشته است. در کنار این کم بود جنگ افزار ها و نیروهای نظامی نیز یکی دیگر از نگرانی های عمده تامین امنیت در شیندند بوده است. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات باور دارند؛ طالبان در بیشتر مناطق شیندند حضور و نفوذ گسترده ای دارند؛ تا جایی که هوا داران دو شاخه تقسیم شده این گروه، باهم دیگر درگیر میشوند. به باور داکتر مهدی حدید عضو شورای ولایتی این و لایت؛ باید برای تامین امنیت در شیندند شمار نیروهای امنیتی افزایش پیدا کند.

مقام های محلی شیندند میگویند؛ برای سرکوب طالبان تا کنون چندین عملیات نظامی راه اندازی شده؛ اما پراگندی حضور طالبان؛ این عملیات را ها با دشواری رو به رو کرده است. ولسوال شیندند تاکید دارد، زمانی که یک عملیات برای سرکوب طالبان در فراه راه اندازی میشود؛ آنان به ولسوالی شیندند فرار میکنند؛ و پس از راه اندازی عملیات در شیندند؛ طالبان به مناطق نا امن فراه پا فرار میگذارند.

با این همه در جریان روز های پسین؛ باری دیگر نا امنی ها در ولسوالی شیندند اوج گرفته و در دو رویداد جدا گانه، طالبان ۵ باشنده این ولسوالی را از نزدیکی مرکز آن ربودند و دو آموزگار را نیز به ضرب گلوله به قتل رساندند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb