میزان فقر در جریان سال‌های پسین در حوزه غرب کشور افزایش یافته است؛ مسوولان ریاست زراعت هرات می‌گویند؛ برای کاهش فقر و گرسنگی در حوزه غرب،آنها تلاش دارند برنامه اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل را اجرایی کنند.

فریدون شارق پژوهشگر نهاد تحقیق و ازریابی افغانستان میگوید: محور های اصلی این برنامه؛ توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی میباشد.

تلاش برای کاهش فقر و گرسنگی، و نیز ایجاد توسعه پایدار اقتصادی، از دیگر محور های مهم برنامه اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد است؛ وزارت های زاراعت، انکشاف روستا ها و صحت عامه باید بگونه مشترک، در این زمینه فعالیت کنند.

از سویی هم عبدالصبور رحمانی رییس زراعت هرات می‌گوید؛ در جریان سال‌های پسین، میزان فقر در حوزه غرب کشور از ۳۳ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته و این مسله، نگرانی‌ها را در مورد افزایش گرسنگی نیز افزایش داده است.

اهداف انکشاف پایدار از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۳۰ به منظور انکشاف اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری بوجود آمده و در راس برنامه‌های مهم  انکشافی  سازمان ملل متحد قرار دارد که این هدف شامل ۱۷ هدف ، و ۲۱۷ شاخص می‌باشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb